بررسی بازدهی حاصل از به‌کارگیری روش‌های DSMA و روش خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش بازدهی حاصل از به‌کارگیری راهبرد خرید و نگهداری به‌عنوان یک راهبرد غیر‌فعال و روش میانگین متحرک ساده دوگانه (DSMA) که از روش‌های متداول در تجزیه و تحلیل تکنیکی و یک نمونه بارز از راهبرد فعال سرمایه‌گذاری است. مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور از قیمت‌های روزانه سهام 31 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره شش ساله ابتدای فروردین 1378 تا انتهای اسفند 1383 استفاده شده است و به منظور بررسی بهتر، این دوره به دو دوره سه ساله و یک دوره شش ساله تقسیم شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد در دوره زمانی سه ساله و یک دوره شش ساله، میانگین بازدهی حاصل از به‌کارگیری راهبرد خرید و نگهداری و روش DSMA در هر دو حالت (با احتساب هزینه معاملات و بدون احتساب هزینه معاملات) نسبت به یک‌دیگر برتری ندارند. افزون بر آن یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که عامل هزینه معاملات، بازدهی حاصل از روش DSMA را به‌شدت کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this research we have investigated the returns to technical analysis and buy and hold strategy on the Tehran Stock Exchange. We have assessed whether one simple form of technical analysis named by Dual Simple Moving Average (DSMA) can predict stock price movements. To that end, we have used daily data for prices of the 31 firms of the Tehran Stock Exchange, covering the six-year period from 21 March 1999 to 20 March 2005. Also we have divided relative period to two subperiods including three years and six years periods. Our findings indicate that In the three and six years periods, returns means that is obtained from studying DSMA both with and without considering transactions costs are equal to those achieved from the buy and hold strategy. Moreover, our results show that transactions costs reduces strongly returns mean that is obtained from studying Dual Simple Moving Average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buy and Hold Strategy
  • Fundamental Analysis
  • Moving Average Rule
  • Return
  • Technical Analysis