بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی مقاله "بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری" بوده و به این ترتیب سؤال اصلی بدین صورت بیان شد: تأثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری چگونه است؟ با توجه به این‌که اطلاعات حسابداری، حاصل گزارش‌گری است، بنابراین ابتدا نوع گزارش‌گری که با به‌کارگیری فناوری‌اطلاعات به‌دست می‌آید، بررسی ‌شد، و سپس اطلاعات حاصل از گزارش‌گری، از نظر کیفیت مورد بررسی قرار گرفت.
به منظور تعیین تأثیر فناوری‌اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری، ابتدا با بررسی گسترده مبانی نظری، شبکه منطقی تأثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری تدوین شد. سپس فرضیه‌های تحقیق با توجه به روابط اجزای اصلی شبکه شکل گرفت. در نهایت، برای تأیید فرضیه‌ها از روش‌های آماری آزمون و آنالیز واریانس و آزمون دانکن استفاده شد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که فناوری اطلاعات باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری و کاهش قابلیت اعتماد آن می‌شود و قابلیت مقایسه را نیز به میزان کم افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The main purpose of this research is examining the effect of information technology (IT) on qualitative characteristics of accounting information. So, the main question of the research was stated as follow: How does IT influence each of these qualitative characteristics? Due to the point that the accounting information resulted from financial reporting, so at first, the reporting which applied IT was inspected and the information extracted from the reporting was then evaluated as a matter of quality.
In order to determine the influence of IT on qualitative characteristics of accounting information; first, by wide review of literature, the logical network of influence of IT on qualitative characteristics of accounting information was drawn up. Then, research hypothesizes was made up considering the relation between main part of the network. Finally, in order to verify the hypotheses, T-test, ANOVA, Duncan and Tukey tests were used. Based on the results of this research, IT increases relevance of accounting information and decreases their reliability. In addition, IT increases comparability, but not extensively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • On line Continuous Financial Reporting
  • quality of financial reporting
  • The Qualitative Characteristics of Accounting Information