بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و نرخ بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

موضوع اصلی این تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه نرخ بازده سهام ونسبت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو در هرگروه نسبت‌های مالی که دارای همبستگی درونی پایین بوده به عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده سهام شرکت‌ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‌اند. ایدة اصلی فرضیه‌های ارایه شده آن است که میان نسبت‌های مالی مطرح شده و نرخ بازده سهام رابطه معنی‌دار وجود دارد. دراین تحقیق اطلاعات مورد نیازدردوره زمانی 1378 تا 1382 بررسی شد. برای بررسی صحت فرضیه‌های تحقیق، از روش تلفیق داده‌های زمانی و مقطعی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از بررسی کل شرکت‌ها و بررسی صنایع به‌طور جداگانه نشان دهنده آن بود که میان کلیه نسبت‌های مالی و نرخ بازده سهام رابطه معنی‌دار وجود دارد.بنا بر این کلیه فرضیه‌های ارایه شده درتحقیق تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The major purpose of this study, is investigating and analyzing the relationship between stock returns and financial ratios of the firms accepted in Tehran Stock Exchange Market. In approaching this purpose, for every group of financial ratios, those ratios which had a low internal correlation were selected as "independent variables", and the stock return was chosen as the "dependent variable". The major hypothesis was that there is a significant relationship between financial ratios & stock returns. The relevant data relating to period 1378-1382 were collected. For testing hypothesis, the regression and panel data techniques were used. The results from the whole industries as well as each single industry, showed that there is a significant relationship between stock returns and selected financial ratios. Therefore, all hypothesis of this study were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial ratios
  • Lag Variables
  • Panel Data and Cross Sectional Data
  • Stock Returns
  • Tehran Stock Exchange Market