سودمندی اقلام صورت‌های مالی در پیش‌بینی زمان لازم برای حسابرسی شرکت

نویسندگان

چکیده

بودجه‌بندی زمان حسابرسی یکی از مهمترین اقدامات مدیران موسسات حسابرسی در اداره این موسسات می‌باشد که میزان دقت این بودجه‌ها می‌تواند تاثیرات متفاوتی روی کارایی و کارآمدی حسابرس و نهایتاً موسسات حسابرسی باقی ‌گذارد. مدیران موسسات حسابرسی بسته به تجربه کاری خود اقدام به پیش‌بینی زمان مزبور می‌‌نمایند. لذا در این تحقیق به بررسی سودمندی اقلام صورت‌های مالی در تعیین این زمان (بودجه زمانی حسابرسی ) پرداخته شده است.
به این منظور تعداد 50 شرکت حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی بصورت تصادفی در طی دوره زمانی 1376-1383 مورد آزمون قرار گرفته‌اند. بررسی میزان همبستگی و سودمندی اقلام صورت‌های مالی با زمان حسابرسی شرکت و پیش‌بینی آن با دو روش رگرسیون ساده و چند متغیره انجام گرفته است. شواهد آزمون آماری انجام شده بیانگر وجود همبستگی مثبت بین این اقلام با زمان حسابرسی می‌باشد که بسته به نوع متغیر حسابداری میزان همبستگی متفاوت می‌باشد. متغیرهای "دارایی‌های جاری" و بدهی‌های جاری" بیشترین همبستگی را در کل دوره تحقیق با متغیر وابسته تحقیق داشتند.
نتایج این دو روش نشانگر این است که رگرسیون چند متغیره ، توان پیش‌بینی بالاتری دارد و افزودن متغیرهای جدید به مدل، توان پیش‌بینی آن را افزایش نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Audit time budgeting is one of the important activity of management in directing the audit institutes that depending on their accuracy have different effects on auditors and institutes.
The managers’ estimate the time for auditing depends on their experience. In this research, we studied the usefulness of financial statements (balance sheet and income statement items) in predicting of time needed for auditing.
We examined the data of 50 companies that selected randomly from the companies audited by audit organization in the period since 1376 to 1383. We use simple regression model and multi-variable regression models to study the correlations and usefulness of financial statement’s components in predicting of audit time. Statistic results show positive correlations between these items (independent variable) and audit time. Some variables such as current assets and current liabilities have highest correlation with audit time (dependent variable).
Results show that multi-variable regression models are better in predicting audit time. In the models, only, one or two variables entered and the other variables removed from the models. Entering the other variables reduce the prediction capability of the models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditing
  • Audit Time Budgeting
  • Financial Statements
  • Time Budget