بررسی رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

کیفیت سود موضوعی است که به خصوص بعد از رسوایی‌های مالی اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. علاوه بر این مساله افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در بورس تهران از مسایل مطرح در بازار سرمایه ایران است. تحقیق حاضر ابتدا کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران را در فاصله زمانی 1378 تا 1383 مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس به آزمون رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران می‌پردازد. در این تحقیق کیفیت سود را به عنوان تفاوت بین جریان‌های نقد عملیاتی و سود عملیاتی در بلندمدت، تعریف کرده‌ایم. نتایج حاصله اگر چه نشانگر پایین بودن کیفیت سود درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، لیکن هیچ رابطه‌ای را بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Earnings quality is a topic that especially after recent financial scandals has been considered. In addition, the issue of raising equity capital from stockholders' receivables has become an important issue in TSE. In this research first, we examine the earnings quality of listed firms of TSE in the period of 1378 to 1383. Then we will test the relationship between earnings quality and raising equity capital from stockholders' receivables in the mentioned period. In this paper we have defined earnings quality as the difference between operating cash flows and operating income in long run. Although the results confirm the low quality of earnings in listed firms of TSE, but they show no relationship between earnings quality and raising equity capital from stockholders' receivables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Quality
  • Operating Cash Flows
  • Operating Income
  • Raising Equity Capital from Stockholders' Receivables