وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه رابطه بین وجه نقد ناشی از عملیات شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رفتار اقلام تعهدی اختیاری، طی دور? 1382-1379 مورد بررسی قرار گرفته است. فرض اصلی این تحقیق آن است که در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود اعمال می‌شود و میزان مدیریت سود بستگی به عملکرد شرکت دارد. به منظور بررسی ارتباط مذکور، 12 پرتفوی جداگانه بر اساس وجوه نقد حاصل از عملیات (CFO) ایجاد شد تا وجود تفاوت سیستماتیک در اقلام تعهدی اختیاری بین پرتفوی‌های مذکور آزمون شود. 3 نوع آزمون مختلف شامل آزمون میانگین اقلام تعهدی، آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون، برای بررسی این‌که آیا فعالیت‌های عملیاتی بر تفاوت اقلام تعهدی اختیاری اثر می‌گذارد، به کار گرفته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از تایید فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر انجام مدیریت سود در شرکت‌های مورد بررسی می‌باشد. هم‌چنین مشخص گردید، هنگامی که فعالیت‌های عملیاتی ضعیف است (بر مبنای وجه نقد ناشی از عملیات)، شرکت‌ها تمایل دارند که استراتژی‌های افزایش سود در پیش بگیرند. ولی در مورد شرکت‌های با فعالیت عملیاتی خوب(بر مبنای وجه نقد ناشی از عملیات) در کل کاهش اقلام تعهدی مشاهده می‌شود ولی با بررسی پرتفوها مشاهده می‌شود که تعداد قابل توجهی از شرکت‌های با فعالیت خوب نیز تمایل به سیاست‌های افزایشی سود از خود نشان می‌دهند. بعضی از شرکت‌های با فعالیت‌های عملیاتی بسیار عالی نیز تمایل به سیاست‌های کاهشی سود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Our study investigates the relationship between the operating performance of Iranian industrial firms registered in Tehran Stock Exchange (TSE) and the behavior of discretionary accruals during the period of 1379-1382. We hypothesize that the degree of earnings management will depend on the firm operating performance. For this purpose, we construct 12 "cash from operations (CFO)" portfolios to test if there are systematic differences in discretionary accruals across portfolios. Three test methods (a mean accrual test, a correlation test, and a regression analysis) are used to investigate if operating performances affect discretionary accruals differently.
The results support the hypothesis that Iranian industrial firms registered in TSE manage earnings. When operating performance is poor, the firms tend to choose income-increasing strategies, while, the well performing firms tend to select income-decreasing strategies as a whole. But, investigating individual portfolios shows that some of very performing firms tend to select income-increasing strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash from Operations
  • Discretionary accruals
  • Earnings management
  • Total accruals