محتوای اطلاعاتی داده های ارزش افزوده : مطالعه موردی ایران

نویسندگان

چکیده

افشای اطلاعات مربوط به ارزش افزوده واجزای آن ، همچنین محتوای اطلاعاتی آن در سالیان اخیر بارها مورد آزمون قرار گرفته است..در تحقیق حاضر، هدف اصلی بررسی محتوای نسبی و افزاینده اطلاعاتی داده های ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده و ارزش افزوده نقدی) در مقابل داده های سنتی ( شامل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات) می باشد. بدین منظور ارتباط بازده سهام و تغییرات داده های مربوط به ارزش افزوده، ارزش افزوده نقدی ، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات ، برای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1998 تا 2003 مورد آزمون قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره برای داده ها هم به شکل مقطعی و هم بصورت تجمعی استفاده گردید.
علی رغم نتایج حاصل از تحقیقات بلکویی و همکاران ( طی سالهای 1991 تا 1999) و فیررز (2004) که حاکی از محتوای اطلاعاتی بیشتر ارزش افزوده نسبت به سود حسابداری بود، نتایج این تحقیق نشان میدهد که محتوای اطلاعاتی سود حسابداری بیشتر از داده های ارزش افزوده می باشد. از سوی دیگر مطابق نتایج حاصل از مطالعات بلکویی (1994) هم داده های ارزش افزوده دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به داده های سنتی بوده و نیز داده های سنتی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به داده های ارزش افزوده می باشد. علاوه بر این در این تحقیق نیز همانند مطالعات عرب مازار (1995) ، سابرامانیام (1996)، و هاو و همکاران (2001) شواهدی در رابطه با محتوای اطلاعاتی بالاتر داده های تعهدی نسبت به داده های نقدی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Various calls have been made for the disclosure of value added data, and information content of it, has been examined in the accounting and finance literatures in recent decades. This study examines the relative and incremental information content of value added (including value added and cash value added) beyond traditional data (earnings and operating cash flow). Thus, the relationship between stock returns and changes in value added, cash value added, earnings and operating cash flow, was examined for production Companies at Tehran Stock Exchange (TSE), in the period of 1998 through 2003. For testing the hypotheses of this research, regression method and OLS technique was used, for both of cross-sectional and pooled data.
Despite of Belkaoui et al's (1991-1999) and Firer's (2004) studies that showed value added data has greater information content than conventional data, this study’s results show that earnings has the highest information content in comparison to value added data and operating cash flow. In accordance to Belkaoui (1994), the value added data provides incremental information content beyond traditional data, and vice versa. Besides the results of this research is the same as some previous study about greater explanatory power of accruals versus cash flows such as Arabmazar (1995), Subramanyam (1996) and Haw et al (2001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash Value Added
  • Incremental Information Content
  • Relative Information Content
  • Traditional Data
  • Value Added