نیازسنجی آموزشی سازمان بر اساس خواسته های مشتریان، با رویکرد بهبود بهره وری توسط بکارگیری تکنیک QFD : مطالعه موردی شرکت ستکام

نویسندگان

چکیده

آنچه عصر ما را از دیگر اعصار متمایز کرده است، سرعت تغییرات و پیچیدگی آنها می باشد. عمده این تغییرات خود را در تغییر خواسته ها و نیازهای مشتریان نشان می دهد. از طرفی یکی از اساسی ترین عوامل موفقیت مدیران در این عصر، سرعت پاسخگوئی به این تغییرات می باشد. از آنجا که مشتریان و رضایت آنها، حیات و دوام شرکت را تضمین می کند، لذا مدیران می بایست تمامی فعالیتها و سرمایه گذاریهای خود را در این راستا به کار بندند. مدیران با تکیه بر نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین منبع در اختیار خود می بایست به این تغییرات در محیط پاسخ داده و رضایت مشتریان خود را بدست آورند.
این مقاله سعی در شناخت نیازهای آموزشی کارکنان شرکت ستکام بر اساس خواسته های خدمت گیرندگان این شرکت دارد. در این راستا از یکی از تکنیکهای مطرح در بهبود و بهره وری با عنوان گسترش کیفیت عملکرد( QFD ) استفاده کرده است. از نتایج این تحقیق می توان به استخراج دوره های آموزشی، رتبه بندی آنها، و همراستا سازی دوره های آموزشی با الزامات و فرایندهای شرکت اشاره نمود که می تواند به عنوان مبنای طرح ریزی برنامه آموزشی شرکت باشد. از دیگر نتایج تحقیق، می توان به همراستا سازی فرایندها و ویژگیهای خدمات شرکت با خواسته ها و نیازهای مشتریان اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • improving education quality
  • improving service quality
  • QFD
  • Training needs
  • Voice of Customer