مطالعه تجربی معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش، رضایت سهامدار و قیمت سهام

نویسنده

چکیده

این تحقیق به بررسی کاربرد معیارهای مالی مبتنی بر ارزش نظیر بازده سرمایه، بازده دارایی‌ها، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی بر شاخص صنعت داوجونز، حمل و نقل و قیمت سهام شرکتهای عام‌المنفعه می‌پردازد. ضمناً رضایت ذی‌نفعان از عملکرد شرکت نیز با علایم مالی مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. با استفاده از اطلاعات مقطعی و تحلیل رگرسیون، نتایج از آن حکایت دارد که تمام معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش دارای رابطه معنادار با قیمت هستند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد رضایت مشتری که با استفاده از حجم فروش اندازه‌گیری شده با حجم فروش، دارای رابطه‌ای قوی و مستقیم با قیمت سهام است. با این وجود، رابطه بین رضایت دارنده اوراق قرضه که با استفاده از نسبت دفعات پوشش بهره و قیمت اندازه‌گیری می‌شود، منفی و غیرمعنادار می‌باشد. تأثیر مالیات به عنوان نماینده مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، معنادار نیست. به طور کلی، نتایج نشان می‌دهد حداکثر کردن قیمت سهم به عنوان هدف اصلی شرکت می‌تواند به رضایت سهامداران و مشتریان منجر شود. با این وجود، رابطه بین استراتژی حداکثر کردن قیمت و دارندگان اوراق قرضة رضایت جامعه نیازمند بررسی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study examines the implications of value-based financial measures such as return on equity, return on assets, market-value-added, and economic-value-added on the Dow Jones Industrial, Transportation, and Utilities company stock prices. It also examines stakeholder satisfaction on firm performance using several financial proxies. Using cross-sectional data and regression analysis, the results indicate that all value-based performance measures have a significant relationship with prices. The results also show that stockholder satisfaction, measured by return on equity, has a strong and positive correlation with share values. Consumer satisfaction, measured by sales volume, also showed a strong relationship with stock prices. However, the significance of the relationship between bondholder satisfaction measured by the time-interest-earned ratio and prices varied from positive to negative and was insignificant. The effect of taxes as a proxy for corporate social responsibilities on share values was mostly insignificant. Overall, the results show that stock price maximization as the primary goal of a firm may lead to the satisfaction of stockholders and consumers. However the relationship between price maximization strategy and bondholders and society satisfaction require further investigations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bondholder Satisfaction
  • Stockholder Satisfaction
  • Stock Price
  • Value Based Performance Measures