رابطة بین معیارهای ریسک واختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

بسیاری از تحقیقات اخیر بیانگر رابط? بین معیارهای ریسک بازار و معیارهای ریسک حسابداری می‌باشند. ازطرف دیگر بین ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز رابطه وجود دارد، لذا برخی محققان به بررسی رابط? بین اطلاعات مالی به عنوان معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرداخته‌اند. هدف اصلی این مقاله بررسی رابط? بین اطلاعات مالی به عنوان معیار ریسک بازار و حسابداری و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در راستای این هدف ، تعداد 156 شرکت از بین جامع? آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دور? 3 سال? مورد تحقیق (83-81) در مورد آنها قابل دسترسی بود، انتخاب گردید. سپس اطلاعات مربوط به 14 متغیر مستقل مورد مطالعه قرار گرفت. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به منظور آزمون فرضیه‌ها از تکنیک های آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. آزمون معنی دار بودن الگوها با استفاده از آماره‌های TوF صورت گرفت. نتایج تحقیق بیانگر این مسأله است که مدلی که شامل کلی? متغیرهای مستقل می‌باشد، بیش از 68 درصد تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را اندازه گیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Many recent studies accounts for the relationship between market risk measures and accounting risk measures. There is also a relationship between risk and bid-ask spread. Therefore some researchers have studied the relationship between financial information as measures of risk and bid-ask spread. The main goal of this paper is to review the relationship between financial information and bid-ask spread in Tehran Stock Exchange. Therefore 156 firms of statistical society that their necessary information for a three years period was available are selected. Then information about 14 independent variables is studied and bid-ask spread was measured as the dependent variable. Univariate and multivariate regression techniques were used to examine the hypotheses. The significance of the models was tested according to T-test and F-test. The conclusions account for that the model that includes total independent variables accounts for more than sixty eight percent of variations of the Bid-Ask spread.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Risk Measures
  • Ask Price
  • Bid Ask Spread
  • Bid Price
  • Market Risk Measures