بررسی روابط خطی و غیرخطی بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق روابط خطی و غیرخطی بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در بورس تهران برای سال‌های 1377 تا 1382 مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت‌های مورد بررسی سه گروه نسبت‌های بدهی، سودآوری و بازار را شامل می‌شود. بازده سهام برای یک دوره 12 ماهه به دو روش محاسبه شده است: (1) بازده سهام برای 12 ماهه سال مالی (RETT)t و (2) بازده برای یک دوره 12 ماهه از اول مرداد سال t تا آخر تیر سال 1+t (RETB). برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل‌های برآورده شده از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه خطی بین نسبت‌های مالی و بازده سهام است. البته این رابطه قوی نبوده و نمی‌تواند چندان قابل اتکا باشد. به هر حال با توجه به یافته‌های این تحقیق مدل‌های بدون عرض مبداء (0=?) نسبت به مدل‌های با عرض از مبداء (0? ?) از توانایی بیشتری برای توضیح بازده سهام برخوردارند. در میان مدل‌های ارائه شده در این تحقیق مدل بدون عرض از مبداء که به روش RETB محاسبه شده، بیشترین توضیح‌دهندگی بازده سهام را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The linear and nonlinear relationship of financial ratios and stock returns of Tehran stock exchange listed companies our study investigate the linear and non-linear relationships of financial ratios and stock returns of the listed companies on Tehran stock exchange during 1377 to 1387. The above said ratios contain three categories of debt, profitability, and market rations. The 12 months stock return calculated in two wags as follow: (1) The return of 12 months of the rascal period (RETT)t, and (2) The return of 12 months period beginning 1 st of Mordad until Tir 31 st of the next year (RETB)t+1.
The regression analysis technique is used for testing the relationship between variables and the degree of significance of our predicted models. The result of our investigation showed that these is a linear and nonlinear relationship between financial ratios and stock return. Due to the low magnitude of the relationship; the result of our investigation could mitigate its reliability. Nevertheless, since the zero distance from origin models (?=0) have more explanatory power than non-zero distance models (? 0), the former model calculated under RETB approach in our study, could have the best explanatory power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial ratios
  • Linear and Non Linear
  • Relationship
  • Stock Return