بررسی رابطه‌ی ساختار سرمایه با سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تأکید بر نوع صنعت)

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف است. در راستای این هدف، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورت‌های مالی (ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان) و اطلاعات مورد نیاز را در سال‌های 1379-1375 ارایه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 108 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. سپس، اطلاعات مربوط به میانگین نسبت بدهی‌ها به دارائی‌ها و حقوق صاحبان سهام طی دوره 5 ساله مطالعه به‌صورت متمرکز و هم‌چنان به‌صورت سالانه جمع‌آوری و مورد آزمون قرار گرفت. به‌دنبال آن، اطلاعات مربوط به میانگین نسبت بدهی‌ها به دارایی‌ها و نسبت بازده دارایی‌ها (ROI) طی همان دوره‌ی 5 ساله به‌صورت متمرکز و هم‌چنین سالانه جمع‌آوری و آزمون شد. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون ساده و ضریب همبستگی استفاده شد و معنی‌دار بودن آن‌ها با استفاده از آماره t و z صورت گرفت. نتایج به‌دست آمده حاکی از این است که: به‌طور کلی، بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت رابطه‌ی مثبتی وجود دارد، امّا این رابطه از نظر آماری در حد ضعیف است؛ رابطه‌ی بین ساختار سرمایه و سودآوری بستگی به صنعت نیز دارد، و ساختار بهینه سرمایه را می‌توان در صنایع گوناگون تعیین کرد؛ و رابطه‌ی بین ساختار سرمایه و سودآوری در صنایع مختلف بستگی به تعریف سودآوری نیز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper seeks to study, by industry type, the effect of capital structure on the profitability of the firms accepted in Tehran security exchange. To do this, we studied the firms whose financial statements (balances and inane statement) and required data were available for the period (1375-1379). A total number of 108 fi9rms from different industries were selected. Then we surveyed the data …….. the average of liability asset ratio and the return on equity ratio and the average of liability – asset ratio and the return on assets ratio for the five year period on a centralized and annual basis. Simple regression and correlation coefficient were used to test the hypotheses, and their significance was determined by using T and Z statistics. The results suggest that:
a) In general, there exists a positive relationship between capital structure and profitability, but this relationship is statistically poor.
b) The relationship between capital structure and profitability is also depended on the type of industry.
c) The relationship between capital structure and profitability in different industries depends on the definition of profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure
  • Financing Resources
  • Industry
  • Profitability Ratios
  • Security Exchange