بررسی میزان ارتباط سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

این مطالعه محتوای اطلاعاتی سود خالص و ارزش دفتری شرکت را از طریق میزان ارتباط سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با قیمت هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1375 تا پایان 1383 بررسی می‌کند. انگیزه انجام این مطالعه تحقیقات اخیر درباره ارتباط سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با ارزش شرکت و اهمیت این دو قلم اطلاعاتی در تعیین ارزش شرکت است[12] [4]. نتایج تحقیق نشان داد که اولاٌ، بخش قابل توجهی از تغییرات ارزش شرکت به‌وسیله سود تبیین می‌شود. ثانیاٌ، عمده قدرت توضیح دهندگی مجموع سود و ارزش دفتری شرکت به‌خاطر سود است. ثالثاٌ، ارزش دفتری شرکت از قدرت توضیح دهندگی مناسبی در مقایسه با سود هر سهم برخوردار نبوده و ضریب تعیین حساب شده برای این متغیر، به‌ویژه ضریب تعیین تفاضلی بیان‌گر قدرت توضیح دهندگی ضعیف این متغیر در توضیح نوسان ارزش شرکت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study investigates the value-relevance of earnings and book values over time for securities listed on the in Tehran Stock Exchange (TSE). Our work is motivated by recent researches about value-relevance of earnings and book values in equity valuation includings Ohlson [12], and Collins, Maydew and Weiss [4]. Three set of finding are reported. First, the variable earnings have almost explanatory power in equity valuation. Second, combined value-relevance of earnings and book values is through of reported earnings. Finally, incremental value-relevance of reported earnings is higher than book value and book value has very little explanatory power in equity valuation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Values
  • earnings
  • Equity Valuation