کاربرد نظریه مجموعه های فازی در حسابداری

نویسنده

چکیده

بسیاری از حوزه های حسابداری و حسابرسی بدلیل وجود شرایط تعریف نشده و نادقیق با ابهام زیادی روبروست. بسیاری از این ابهامات زائیده احساسات آدمی و متغیرهای زبانی است که تا قبل از بوجود آمدن نظریه مجموعه های فازی هیچکس نمی دانست که چگونه این ابهامات برخاسته از ذهن انسان و محیط را مدلسازی کرد. هدف از این مقاله معرفی کاربردهای نظریه مجموعه های فازی در حوزه های مختلف حسابداری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

It has long been recognized by certain disciplines (such as psychology) that human judgment is formed against the backdrop
of ambiguity and imprecision that could not be mitigated by the rules and laws of probability. Recently, however, the development
and refinement of Fuzzy theory has been an attempt to mathematically model the human judgment process, despite the
ambiguities and imprecisions. theory and discussing its generalities, will attempt to evaluate its applicability to the practice of accounting and auditing.

The most, if not all, aspects of accounting and auditing practice is, by its very nature, intertwined with making judgments. Making
judgments in these fields, of course, is often based on incomplete and/ or imprecise data. This paper, while introducing the Fuzzy