گزارشگری مالی بر حسب قسمت های مختلف واحد تجاری: آزمایش تجربی بار اطلاعاتی و زمینه یابی کاربردها و محدودیت ها در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله پژوهشی آن است تا از طریق به کارگیری هم زمان دو روش شناسی مناسب،سودمندی اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری را در ارزیابی ارزش پایه سهام، بازده سرمایه گذاری و مخاطره سرمایه گذاری تعیین و در عین حال، زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای این گونه اطلاعات مالی در ایران را نیز شناسایی و معرفی کند. براین اساس، با اتکا بر روش شناسی مبتنی بر ازمایش تجربی و زمینه یابی مقطعی مبتنی بر پرسشنامه، تلاش همه جانبه ای به عمل آمده است تا فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گیرد.نتایج حاصل از قریه پیمایی انجام شده در این پژوهش تا حد زیلدی نظریه های موجود و مرتبط با موضوع پژوهش در ادبیات مالی، اقتصادی و حسابداری را تأیید می کند. در حقیقت، آزمون فرضیه های پژوهش حکایت از سود مندی و تأثیر مثبت مالی قسمت های مختلف واحد تجاری دذر تحلیل های سرمایه گذاری داشته و منجر به شناسایی زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The technical Committee of the Audit Organization has issued an exposure draft regarding the analysis of the issues relating to Segmental Reporting. The first issue to resolved by the Committee is whether or not information about segments of an enterprise should be included in financial statements. This article presents the results of a post-test with the control group experiment conducted to determine the effects on investment analysis of the presence of segmental data in financial statements of diversified firms and the results of a cross-sectional survey carried out to determine the costs and benefits of disclosing segmental information in Iran. The authors strongly believe that the benefits of disclosing disaggregated financial information exceed the related disclosure costs and that the introduction of segmental data can significantly reverse ananlysts' evaluations of the diversified firms presented to them in this study. Therefore, they conclude that diversified firms should include segmental data in their annual and interim financial reports.