رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381-1377

نویسندگان

چکیده

این مقاله پژوهشی در صدد شناسایی تجربی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در ابتدا طبقه بندی نظریه ها تقسیم سود در قالب سه مدل شامل اطلاعات کامل - عامل مالیات. نابرابری اطلاعاتی و رفتاری مطرح می شود. سپس رابطه بین عملکرد شرکت و تقسیم سود نقدی مورد بررسی قرار می گیرد.
به منظور دستیابی به اهداف تحقیق داده های مربوط به سود عملیاتی. سود هر سهم و جریانات نقدی عملیاتی به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1377 تا 1381 مورد آزمون قرار گرفته است. روش آماری در این تحقیق تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در کلیه شرکت های مورد مطالعه بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند رابطه معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the relationship between corporate performance and cash dividends. The first stage in the analysis involves classification of dividend policy theories in three models: Full information — the tax factor, Information asymmetries and Behavioral models. The relationship between corporate performance and cash dividends is then examined.
In order to achieve the aim of this study the data related to operating income, earning per share and cash flows from operating activities as performance criterions and cash dividends has been gathered from companies wich have been listed in Tehran Stock Exchange(TSE) through 1998-2002. Regression method is used in order to test the hypotheses of this research.
The results indicate a significant relationship between corporate performance and cash dividends in all studied companies , regardless of their related industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash Dividends
  • Cash Flows from Operating Activities
  • Dividends Per Share(DPS)
  • Earning Per Share(EPS)
  • Operating Income