بررسی تاثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

بورس اوراق بهادار کارا می تواند به تخصیص بهینه منابع منجر شود. منظور از بازار کارآ بازاری است که قیمت ها در آن سریعا با اطلاعات جدید اصلاح و تعدیل شود. تحقیقات زیادی رابطه تغییرات قیمت با اطلاعات را در بازار کارآ نشان داده اند.
در این تحقیق تاثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه (افزایش سرمایه) را بر قیمت سهام جهت تعیین درجه کارآیی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده ایم. در ادبیات موضوع تحقیق این موضوع که این دو خبر فی النفسه و به لحاظ نظری نمی توانند موجد ارزشی برای شرکت باشند مورد توافق عموم صاحب نظران است. به عبارت دیگر وجود این اخبار نباید بازده غیر عادی ایجاد نماید. به همین دلیل فرضیه این تحقیق به صرت زیر بیان شده است :
میانگین بازده غیر عادی نمونه مورد مطالعه در تاریخ مجامع برابر صفر است.
دوره مورد مطالعه این تحقیق از سال 1380-1372 را در بر می گیرد که در دو دوره فرعی جداگانه بررسی شده است. متدلوژی این تحقیق دقیقا از آایان F.F.J.R که به بررسی کارائی بورس نیویورک در سط نیمه قوی پرداخته اند اخذ شده است.
نتیجه حاصل از بررسی این دهه نشان می دهد که بازده غیر عادی پیرامون مجامع وجود دارد و این امر به منزله رد فرضیه تحقیق و هم چنین رد شکل نیمه قوی بازار کارآی اوراق بهادار در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Efficient Security exchange may leads to allocating optimum resources. Efficient market is a market which prices amend and adjuste in it immediately based on the new information. Many researches has been performed to show the relationship between prices variation and new information in an efficient market.
In this study we have considered the effect of the news about stock split and stock dividend, on stock price in order to determine its efficieney in Tehran security exchange.
All authorities belive such news have not really worth to a firm theoretically. In the other word, such news don’t create abnormal return, so here it has been supposed hypothetically that:
»The average of the abnormal sample return in the meetings date equal zero.«
This study contains two periods from 1372 to 1380 which has been considered separately, and its methodology has been taker exactly from (Gentelmans) F.F.J.R who have studied the efficiency of New — York security exchange in semi strong form.
The results show the abnormality return in meetings, so the hypothesis of the research and semi strong form of the efficient market of Iran security exchange, is rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stock dividend
  • Tehran Security Exchange
  • The efficiency of capital market in Iran’ stock split