سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

یکی از مشکلات اساسی سیستم های حسابداری سنتی. عدم کفایت و ناتوانی آن ها در سنجش و ملحوظ نمودن ارزش سرمایه های فکری در صورت های مالی شرکت ها است. امروزه نقش و اهمیت بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده است. به دلیل اهمیت روز افزون سرمایه های فکری در فرایند بتری استراتژیک شرکت ها اکثر شرکت ها در پی پاسخ گویی به چند سوال اساسی هستند. اولین سوال این است که چگونه می توان ارزش سرمایه های فکری را برآورد یا محاسبه کرد؟ سوال اساسی دوم این است که آیا رابطه معناداری مان میزان سرمایه های فکری محاسبه شده شرکت ها و ارزش بازاری سهام آن ها وجود دارد؟ و در نهایت این که جهت محاسبه سرمایه های فکری کدام یک از روش های سنجش از توان تبیین بالاتری برخوردارند و رابطه بهتری را با ارزش بازاری سهام شرکت ها نشان می دهند؟ جهت پاسخ گویی به سوالات مذکور بر اساس داده های 7 ساله شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1376 الی 1382 پنج روش سنجش در محاسبه سرمایه های فکری مورد آزمون آماری قرار گرفت. نتایج آزمون های آماری بیان گر آن است که در سطح اطمینان 95%. روش های پیشنهادی چهارم و پنجم سنجش ارزش سرمایه های فکری شرکت ها همستگی بالا و معناداری را (با مقادیر ضریب همبستگی بالاتر ا0.97) با ارزش بازاری سهام شرکت ها و صنایع بورس اوراق بهادار تهران نشان داده اند و با توجه به مقادیر ضریب تعیین بالاتر نسبت به سه روش اول و دوم و سوم از توان تبیین بهتری برخوردار بوده اند. نتیجه کلی این تحقیق بیان گر اهمیت سرمایه های فکری. درک اهمیت ارزش آن از سوی سرمایه گذاران و همبستگی بالای سرمایه های فکری با ارزش بازاری سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Traditional accounting systems fail to adequately account for intellectual capital (IC) in a transparent manner. They usually ignore the increasing roles of intangible assets and knowledge and fail to account their real values in their calculations. There is an increasing need to correctly measure and capture the real value of intangible assets and knowledge in financial statements because todays return on intellectual capital employed becomes more important and the importance of financial capital in the determination of sustained profitability is strongly reduced. Since IC is a major part of firms total real capital, most of the firms are very interested to measure their IC values. Two important questions in IC literature are 1)how a firm’s IC value can be measured? 2)are there meaningful relationships between firms’ IC values and their share market prices? In this research, to answer the first question, we have used five simple calculation methods and then evaluated Iranian firms’ and industries’ IC values based on each method. To answer the second question, we have tested statistically our research main hypothesis that was a confirmation on the existance of a meaningful relationship between firms’ IC values with their shares market prices in the Tehran Stock Exchange (TSE). Results of empirical test, at confidence level %95, clearly confirms existing such a meaningful relationship in the TSE.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital (IC) Measurement
  • Share Mrket Prices
  • Tehran Stock Exchange (TSE)