بررسی ارتباط بین الگوی سودهای افزایشی با ضریب قیمت به سود و ویژگی های شرکت های دارای الگوی سودهای افزایشی

نویسندگان

چکیده

بارث الویت و فین [6] نشان دادند نشان دادند که شرکت های با سودهای افزایشی دارای ضریب قیمت به سود (p/e) بالاتری در مقایسه با شرکت های فاقد سودهای افزایشی هستند. این مطالعه قابلیت کاربرد نتایج تحقیق بارث و سایرین را در بازار بورس اوراق بهادار تهران که از ساختار سازمانی و ویژگی های سرمایه گذاران متفاوتی برخوردار است . مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که شرکت های با سودهای افزایشی از ثبات بیش تری در مقایسه با شرکت های فاقد سودهای افزایشی برخوردار هستند. گام بعدی در این تحقیق بررسی ویژگی های شرکت های با سودهای افایشی و سایر شرکت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس بوده است. بررسی ها نشان داد که شرکت های دارای سودهای افزایشی از نسبت سود خالص به کل دارایی ها نسبت سود عملیاتی به کل دارایی ها. نسبت ارزش بازار به کل بدهی ها. و نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی های بالاتری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Barth et al. [1] and Bao and Bao [5] Shows that increasing earnings firms have higher price- earnings multiple (P/E). This study investigates the applicability of their results to Tehran’s Stock Market (TSM), which has different Institutional and investor characteristics. Results show that earnings of increasing earning firms have higher persistence than those of other firms. Analaysis of variauce (ANOVA) is also performed to examine the differences in firms Characteristics. Increasing earnings firms tend to have higher net income to total assets, operating income to total assets market value of equity to total debts, and long term debts to total assets ratios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Increasing Earnings Firms
  • Nonincresing Earnings Firms
  • Price-earning Multiple (PIE)
  • Tehran Stock Market