بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی سنتی و نسبت های حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به بررسی ارتباط بین نسبت های نقدینگی سنتی (تعهدی) و نسبت های مالی حاصل از صورت جریان وجوه نقد (نسبت های مخارج سرمایه ای) می پردازد. هر یک از دو روش تعهدی و نقدی محتوای اطلاعاتی کاملی را ارایه می کنند و نمی توانند جایگزین یک دیگر باشند. با این وجود ارایه آن ها در کنار یک دیگر تصویری روشن تر از وضعیت نقدینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایش می گذارد. از آنجایی که بخش عمده ای از عوامل موثر بر ابهام در تداوم فعالیت بر مشکلات نقدینگی واحد تجاری تاکید دارد با درک ارتباط نسبت های یاد شده می توان ارزیابی بهتری از تداوم فعالیت آن کرد. در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی و نسبت های سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که آیا افشاء اطلاعات تعهدی به تنهایی کفایت می کند یا می بایست اطلاعات نقدی نیز منتشر شود. نتایج تحقیق بیان گر آن است که بین نسبت های نقدینگی سنتی (تعهدی) و مخارج سرمایه ای همبستگی معنی داری وجود ندارد و ارایه آن ها در کنار یکدیگر تصویری روشن تر از برقراری فرض تداوم فعالیت یک واحد تجاری ارایه می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study involves a comparative analysis of the information content of Traditional Liquidity Ratios (accrual based) and financial ratios derived from cash flow statement (specially, Capital Expenditure Ratios). The research results, by and large, indicates that both type of ratios contain unique properties and thus, can not substitute one another. Because the major part of factors that affect the uncertainty about Going-Concern, emphasize on liquidity problems of the enterprise, by understanding the relation between ratios stated above, can reach the better evaluation on going-concern assumption. The result of study, however, shows that there is not a significant relation between two sets and when used in conjunction with one another, they tend to depict a more clear picture of going-concern existence of an enterprise. Hence, they could be viewed as complimentary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual Financial Ratios
  • Capital Expenditure Ratios
  • Financial Ratios Based on Cash Flows
  • Going-Concern Assumption
  • Liquidity Ratios