بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه تاثیر ارقام تعهدی (که تفاوت میان سود حسابداری و جریان های نقدی تعریف شده اند) بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا ارقام تعهدی نقش قابل ملاحظه ای در عکس العمل بازار به اطلاعات سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا ارقام تعهدی نقش قابل ملاحظه ای در عکس العمل بازار به اطلاعات سود شرکت ها دارد. از این رو تعداد 96 شرکت در طی دوره زمانی 1382-1377 بررسی شده اند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات. مقطعی و به صورت دوره به دوره است. از روش مقایسه میانگین نمونه های آماری مستقل در این تحقیق استفاده شده است. ارقام تعهدی به اجزای آن (مانند تغییرات در موجودی کالا حساب های دریافتنی سایر دارایی های جاری حساب های پرداختنی و سایر بدهی های جاری) و نیز اجزای اختیاری و غیر اختیاری تفکیک شد. نتایج نشان می دهد که میانگین بازده سهام شرکت ها تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکت هایی که ارقام تعهدی آن ها به کم ترین و بیش ترین میزان گزارش می شود اختلاف معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper investigates the role of accrual accounting on the “quality of earnings” for the firms accepted in Tehran Stock Exchange (TSE). First 96 firms were selected between 1377-1382. Then, the method “of mesa comparisons” was used in the context of cross- sectional analysis used to cross-sectional analysis. The results indicate that accrual accounting (the difference between earnings and cash flows) does not affect the average stock returns. In addition, there is no significant difference between average returns of the firms with high and low accrual accounting. Components of accruals were also examined and similar results were found. They are changes in inventory, accounts receivable, other non-cash current assets, accounts payable, other current liabilities, discretionary and non-discretionary accruals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual Accounting
  • Discretionary and Non-Discretionary Accruals
  • Quality of Earning
  • Stock Returns