کاربرد تئوری اطلاعات در تعیین ریسک سیستماتیک مطالعه موردی : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مطالعه استفاده از تئوری اطلاعات شنن جهت یافتن معیار جدیدی برای اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد. در راستای این هدف، ابتدا مدل تئوریک رابطه ی بین آنتروپی اقلام صورت های مالی و ریسک سیستماتیک ارایه گردید. سپس به منظور آزمون عملی مفهوم آنتروپی و ریسک . اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره 5 ساله از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران ا صنایع مختلف جمع آوری شد. با استفاده از آزمون آماری روش تلفیق داده های میان گروهی و سری های زمانی و تست های آماری مربوطه کل شرکت ها و همچنین صنایع بطور مجزا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین آنتروپی اطلاعات اقلام ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و تغییرات بهای سهام رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین. بین آنتروپی و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و ریسک سیستماتیک رابطه ی معنی داری وجود دارد. نتیجه اخیر نشان دهنده ی آن است که با استفاده از محتوای اطلاعات گزارشات مالی می توان ریسک سیستماتیک را تخمین زد. بنابراین این مطالعه روش جدیدی را برای محاسبه ریسک سیستماتیک معرفی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The main purpose of this article is to use Shannon’s information theory in order to introduce a new measure for risk determination in the stock market. in approaching this purpose, first the theoretical model between the “Anthropy” of the financial statement’s items and the systematic risk were presented. Then in order to test the concept of anthropy and risk in practice, information about the active firms in Tehran’s stock market for a yearlong period, was collected. Using the statistical method called “panel data” and “time series data”, the whole companies and different industries were tested. The results indicate that there exist a significant relationship between the anthropy of the balance sheet items and the income statement items.
in addition, there exists a significant relationship between the anthropy of the balance sheet items, income statement items, and the systematic risk. The latter result indicates that by utilizing the content of the financial statements, the systematic risk can be estimated. Thus, this study introduces a new approach to estimate the systematic risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial statements and analysis
  • information theory
  • systematic risk
  • Tehran Stock Exchange