عوامل موثر بر جذابیت بورس اوراق بهادار مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

بازارهای مالی نقش برجسته ای را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می نمایند و سیاستگذاران مالی کشورها نیز بسیار علاقمنند تا جذابیت بورس اوراق بهادار خود را افزایش دهند. سه پرسش اساسی درباره تعیین میزان جذابیت بورس اوراق بهادار عبارتند از : 1) عوامل جذاب کننده بورس از دیدگاه سرمایه گذاران کدامند؟ 2) چگونه می توان میزان جذابیت بورس را مورد ارزیابی قرار داد؟ و 3) با توجه به نتایج ارزیابی جذابیت بازار. چگونه می توان جذابیت بازار بورس را بهبود بخشید؟ این مقاله در صدد پاسخگویی به پرسش های اساسی مذکور می باشد. این مقاله همچنین به ارایه مطالعه ای موردی از بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به این منظور، پرسش نامه ای طراحی و میان خبرگان و تحلیل گران مالی بورس اوراق بهادار تهران توزیع گردید. سپس نتایج داده ها جمع آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی ها بیانگر آن است که علیرغم اقدامات متعدد بعمل آمده در سال های اخیر در جهت ارتقای جاذبیت بورس اوراق بهادار تهران. به طور کلی این بازار هنوز هم برای سرمایه گذاران خارجی جذاب نمی باشد و بازار از حیث میزان جاذبیت در وضعیت نسبتا ضعیفی به سر می برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Capital markets are very important in economic development and financial policy makers are very interested to increase the stock markets atractiveness. Three critical questions in determining the attractiveness of a given stock market are: what factors make a stock market attractive from the stand point of investors? how can we evaluate the existing attractiveness degree of a given stock market? and how can we improve a stock market atractiveness conditions? This paper is aimed to answer these important questions. It also provides the results of the case study of the Tehran Stock Exchange (TSE). Using a developed questionare, distributed among financial experts and analysts of the TSE, the collected data was analyzed. The results clearly show despite of several recent attempts, the TSE is not yet attractive for foreign investors and the attractiveness condition of the TSE is in a relatively weak condition. The paper ends with some concluding remarks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attractiveness Factors
  • Stock market
  • Tehran Stock Exchange (TSE)