فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل

نویسندگان

چکیده

ارزش افزوده (مضاعف) حسابرسی متشکل از دو بعد است. بعد کنترل و بعد اعتباربخشی، از دیدگاه اعتبار بخشی، حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می افزاید. زیرا استفاده کنندگان می توانند مطمئن باشند که عوامل کنترلی بر فرآیند گزارش گری حاکم و باعث بهبود کیفیت اطلاعات شده است و در نتیجه استفاده از اطلاعات حسابداری به شکوفایی کامل ارزش نهفته اطلاعات حسابداری منجر می شود. ارزش اطلاعات حسابداران در غایت. تابع استفاده از اطلاعات است. نه تهیه گزارش آن. به طور خلاصه،حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش می دهد و از این رو به قابلیت اتکای آن می افزاید.
این تحقیق به بررسی فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل می پردازد. جامعه آماری مورد تحقیق حسابرسان رسمی و استفاده کنندگان از صرت های مالی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق ارسال پرسش نامه جمع آوری گردید. تحقیق با استفاده از آزمون های t یومن ویتنی و کلموگروف - اسمیرنف صورت گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که تفاوت معنی داری بین فاصله انتظاراتی حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Added value (doubled) of the auditing consists of two aspects: Controlling aspect and Creditability aspect. According to the creditability view, auditing adds the validity of information more because users can be sure that controlling factors are applied in reporting process and in improving the quality of information and so users and their uses of accounting information leads to full realization of the potential value of accounting information.
Value of accounting information is finally subject to the use made of it, not of its preparation and reporting. In a few words, auditing decreases creditability problem resulting from of the conflict of interests. This research is dedicated to reviewing of expectation gaps between auditors and users on attestation roles of independent auditors. In the questionnaires, we use certificated auditors and users of financial statements. Questionnaires are the primary instrument in data collection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attestation
  • Auditor
  • Expectation gap
  • Financial information users
  • Independent Audit