بررسی اثر قراردادهای بدهی. هزینه های سیاسی. طرح های پاداش. و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق اثر قراردادهای بدهی. هزینه های سیاسی. طرح های پاداش و مالکیت در دستکاری سود توسط مدیران مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجائی که محیط اقتصادی (حسابداری) اجتماعی و فرهنگی ایران متفاوت از کشورهای غربی می باشد ممکن است انگیزه های مدیریت سود نیز در ایران متفاوت از کشورهای غربی باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور میانگین بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و دستکاری سود ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارند. بررسی ارتباط متغیر اندازه (کل فروش) و دستکاری سود نشان داد که بر خلاف نتایج تحقیق غربی با افزایش اندازه شرکت مدیریت انگیزه بیش تری جهت افزایش سود در جهت ارائه تصویری بهتر از عملکرد خود به سهامداران و مسولین دارند. یکی دیگر از متغیرهای مورد استفاده جهت بررسی اثر فشارهای سیاسی در رابطه با مدیریت سود. تعداد کارکنان شرکت بوده است. نتایج نشان داد که شرکت هایی که از تعداد بیش تری کارمند برخوردار می باشند فشارهای سیاسی وارده بر آن ها نیز بیش تر است. در نتیجه مدیریت این گونه واحدها جهت کاهش فشار وارده اقدام به کاهش سود می نمایند. نتیجه آزمون فرضیه های متغیر پاداش و مالکیت حاکی از عدم ارتباط معناداری بین متغیرهای ذکر شده و دستکاری سود بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study examines choices of accounting accruals (Manipulating in earnings) using a sample of Iranian companies, which operate in a rather different environment from other countries. The results illustrate that on the average there has not been a positive relation between debt to equity ratio and income manipulation. In addition, the relationship between the number of employees and political or economic pressure had also been investigated. The results suggested that in comparison with small companies, large companies with more employees could be subject to more political pressure. However, the negative relationship between the number of employees might be attributable to firm attempts to understate their income (economic rather than political motivation). Furthermore, bonus variable and ownership variable have not been related significantly in Iranian companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bonus Plans
  • Debt covenants
  • Earnings management
  • income manipulation discretionary accrual
  • Nondiscretionary accrual
  • political cost