بررسی تجربی سازه های مهم در تعیین قراردادها. شاخص ها و پارامترهای پاداش مدیران عامل شرکت ها در ایران

نویسندگان

چکیده

این مقاله با استفاده از تئوری نمایندگی (کارگزاری) به بررسی دو موضوع مهم می پردازد: 1- ارتباط پاداش مدیران عامل شرکت ها در ایران با سود حسابداری. رشد سود و رشد ارزش افزوده بازار. 2- مطالعه سازه های مهم در تعیین پاداش مدیران عامل. در مورد اول. از اطلاعات شرکت های سودده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقطع سال های 1376 تا 1380 استفاده گردیده و از روش تحلیل واریانس و رگرسیون استفاده به عمل آمده است. در مورد دوم تحقیق پیمایشی از طریق ارسال پرسش نامه و جمع آوری نظرات مدیران عامل و مشاوران نهادها. شرکت های سرمایه گذاری و سازمان های صنعتی انجامپذیرفته و فن های آماری آزمون دو جمله ای و آزمون تحلیل واریانس فریدمن و کروسکال - والیس به کار رفته و در پایان. خلاصه یافته ها و نتایج هر یک از موارد بالا ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This research investigates two important issues using Agency Theory: First, the relationship between the bonuses of executive directors of Iranian companies and accounting income, profit growth, and market added value will be examined. Secondly, the important indices in the setting of director’s bonus will be studied.
For our first part of research, the data and information has been gathered from income Producing companies which have been listed in Teharan’s stock exchange between the years of 1997 and 2001.
For the second part of our research, some questionnaires have been used asking the viewpoints of executive directors and advisors. The results of each part have then been submitted using statistical methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Income
  • Agency theory
  • Bonus Indices
  • General Managers Bonus Plans
  • Profit Growth and Market Added Value
  • Stock exchange