رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

سرمایه گذاران در دارائی های فیزیکی و مالی سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاری در دارائی های مالی از طریق خرید سهام. اوراق قرضه و... صورت می گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می کند مالک شرکت شده و از مزایایی مثل سود تقسیمی. سود سهمی. افزایش قیمت سهام و... بهره مند می شود. شرکت ها معمولا در پایان دوره مالی دو تصمیم اساسی را اتخاذ می نمایند. نخست آن که: چه مقدار از سود باید بین سهامداران تقسیم شود و دوم چه مقدار از سود باید در شرکت سرمایه گذاری گردد. سوال اساسی این است که چه رابطه ای بین سود تقسیمی. سود هر سهم و سرمایه گذاری وجود دارد؟
جهت پاسخ به این سوال اساسی هفت فرضیه طراحی شد. فرضیات فوق منجر به طراحی مدل های مختلفی جهت تعیین رابطه بین سود تقسیمی. سود هر سهم و سرمایه گذاری گردید. تحلیل فوق در دو سطح تحلیل شرکتی و داده های ترکیبی (تمامی شرکت های مورد مطالعه) انجام گردیده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهای اطلاعاتی دنا سهم. صحرا و آمار جامع مربوط به شرکت های انتخابی از سال 1370 تا 1380 اخذ و تحلیل ها در دو سطح فوق از طریق مدل های رگرسیون انجام پذیرفت. در بررسی شرکتی رابطه سود تقسیمی. سود هر سهم و سود پیش بینی شده مورد تایید قرار گرفت و در داده های ترکیبی نیز رابطه سود. سود تقسیمی و سرمایه گذاری تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Investors generally invest in tangible and financial assets. Investment in financial assets takes place by buying shares and debenture ect. When a person buys a company’s share he will be the owner of that company and will enjoy from some benefits such as dividends, rights issue, stock dividends, bonus and increase of share’s prices. At the end of each financial Period, companise will have to make two crucial decisions: What Portion of income has to be distributed to the share holders, and what portion of it needs to be invested in the company?
Therefore the important question here is: what is the relation between earnings per share, dividends and investment?
In order to answer these questions seven hypotheses have been raised and these hypotheses have led to the design of various models in order to decide a relation between earning per share, dividends and investment.
By using regession model and related soft wares , comprehensive data of companies have been gathered and analyzed during the years 1991-2001. The results proved a relation between earnings per share, dividends and investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividends
  • Earnings Per Share
  • Investment
  • Profit