کلیدواژه‌ها = کمیته حسابرسی
تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی، هیئت‌مدیره و مدیر مالی و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت: آزمون نظریه دیگرگزینی

دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 544-569

10.22059/acctgrev.2020.281539.1008178

مصطفی عبدی؛ مهدی کاظمی علوم؛ مسعود مسعود محمدپور زنجانی محمدپور زنجانی؛ آرزو پرویزی


عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی از دیدگاه اعضای کمیته حسابرسی

دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 311-326

10.22059/acctgrev.2018.246549.1007759

ابوذر اخروی جوقان؛ نظام الدین رحیمیان؛ مریم قره داغی