کلیدواژه‌ها = اطلاعات حسابداری
بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 77-113

10.22059/acctgrev.2023.346709.1008710

داریوش فیروزی؛ رسول برادران حسن زاده؛ رضوان حجازی؛ رویا آل عمران؛ مهدی زینالی


بررسی تغییرات مربوط بودن اطلاعات حسابداری

دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 1-20

10.22059/acctgrev.2015.53665

احمد احمدپور؛ سید امین هادیان