نویسنده = ������ �������� ��������������
بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و ریسک سیستماتیک

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 109-126

10.22059/acctgrev.2014.50786

محمدرضا نیکبخت؛ زهرا طاهری