نویسنده = �������������� ������
رابطه بین افشای‌اختیاری و مدیران غیرموظف

دوره 16، شماره 3، مهر 1388

محمد کاشانی پور؛ علی رحمانی؛ سید مهدی پارچینی پارچین


حسابداری رفتاری

دوره 3، شماره 1، تیر 1373

علی رحمانی