تاثیر خودشیفتگی مدیران بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدة علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

2 دانشجو

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیران بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت‌ها می‌باشد.
روش: بااستفاده از داده‌های135شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388 تا 1397، آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه صورت گرفته است.
یافته‌ها: پس از تجزیه و تحلیل‌های آماری، نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت‌ها تاثیر منفی و معناداری دارد. در این پژوهش از دو شاخص نسبت پاداش مدیران بر کل حقوق ودستمزد پرداختی و اندازه امضای مدیران برای سنجش خودشیفتگی مدیران استفاده شده است.
نتیجه‌گیری: خصوصیات شخصیتی مدیران خودشیفته در مقایسه با دیگر مدیران، آنان را در جهت انجام اقداماتی سوق می‌دهد که از عرف سرباززده و درپی توجه و ستایش دیگران هستند و این اقدامات در نهایت عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. لذا، تعصبات شخصی و توهم‌های مثبت مدیران خودشیفته بر عرضه اطلاعات مالی به بورس اوراق بهادار تأثیر گذاشته و از این‌رو، این مدیران تمایل به نادیده گرفتن بازخوردهای منفی محرمانه از عقل خویش دارند و اطلاعات را در زمان ارتباط با سهامداران در مورد عملکرد شرکت به طور طبیعی نادیده می‌گیرند. افزون بر این، مدیران خودشیفته ممکن است آگاهانه اطلاعات ارسالی جهت متقاعد کردن سرمایه‌گذاران، که پروژه‌های در حال انجام، آینده امیدوارکننده‌ای دارند، تحریف کنند. به این ترتیب، بروز این پدیده در بین مدیران باعث خواهدشد تا بااستفاده از روش‌های مختلف سعی در کاهش افشای اطلاعات اختیاری به سرمایه‌گذاران و سایر سهامداران داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the effect of manager’s narcissism on voluntary disclosure of company information

نویسندگان [English]

  • shahnaz mashayekh 1
  • malihe habibzade 2
  • mahmood hasanzadeh kuchou 3
1 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economic, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 ph.D. Candidate
3 MSc., Department of Accounting, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

the effect of manager’s narcissism on voluntary disclosure of company information

Abstract

Objective: The purpose of this study is to investigate the effect of manager’s narcissism on voluntary disclosure of company information.

Methods: With the use of data gathered in the time period of 1388 to 1397 from 135 companies listed on Tehran’s Stock Exchange, the hypotheses tests has been performed using multiple regression.

Results: After doing statistical analysis on managers narcissism on voluntary discluser of company information the result of the hypotheses show that it has a signifact and meaningful negative effects. In this study two indicators of “the ratio of managers rewards to total salaries” and “the size of managers signatures” have been used to measure manager’s narcissism. According to the result of the study, in companies where the ratio of manager’s bonuses is paid a higher percentage than other managers in other companies, as well as managers who have a larger signature size, discretionary disclosure of information is less.

Conclusion: The personality traits of narcissistic managers, compared to other managers, lead them to take actions that are out of the ordinary and seek the attention and praise of others, and tnd these actions will ultimatly affect the performance of the orginazatio. Therefore, personal prejudices and positive illusions of narcissistic managers affect the supply of finantial information to the stock exchange, and therfore, these managers tend to ignore confidential negative feedback and will provide information about the company’s performance when communicating with the shareholders inspite of considering the reality of the matter. In addition these managers may knowingly mispressent information to convince investors that ongoing projects have promissing future. Thus, the occurrence of this phenomenon among managers will cause them to try to reduce the disclosure of voluntary information to investors and other shareholders by using different methods.Keywords: behavioral finances, disclosure of information, manager’s narcissism

the effect of manager’s narcissism on voluntary disclosure of company information

Keywords: behavioral finances, disclosure of information, manager’s narcissism
the effect of manager’s narcissism on voluntary disclosure of company information

Keywords: behavioral finances, disclosure of information, manager’s narcissism
the effect of manager’s narcissism on voluntary disclosure of company information

Keywords: behavioral finances, disclosure of information, manager’s narcissism
the effect of manager’s narcissism on voluntary disclosure of company information

the effect of manager’s narcissism on voluntary disclosure of company information

Keywords: behavioral finances, disclosure of information, manager’s narcissism
Keywords: behavioral finances, disclosure of information, manager’s narcissism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: behavioral finances, disclosure of information, manager&rsquo
  • s narcissism