تاثیر اندازه موسسه حسابرسی و رده سازمانی حسابرسان بر استدلال‌های اخلاقی حسابرسان مستقل در مراحل مختلف تئوری رشد اخلاقی کالبرگ

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی و رده سازمانی حسابرسان بر استدلال‌های اخلاقی حسابرسان مستقل در مراحل مختلف تئوری رشد اخلاقی کالبرگ است.
روش: این پژوهش از نوع کمی و در دسته مطالعات توصیفی قرار می‌گیرد. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه‌ای سناریو‌محور استفاده شده است. حسابرسان شاغل در موسسات خصوصی حسابرسی و سازمان حسابرسی، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می‌دهند. تعداد 355 پرسش‌نامه در سال 1399 از حسابرسان شاغل در موسسات خصوصی حسابرسی و سازمان حسابرسی دریافت شد. داده‌ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌هاپژوهش حاضر سه یافته عمده داشت. یافته اول نشان می‌دهد که استدلال‌های اخلاقی حسابرسان مستقل در سطح پساقراردادی نظریه رشد اخلاقی کالبرگ قرار دارد. یافته دوم حاکی از وجود رابطه منفی معنادار میان سطوح استدلال‌های اخلاقی حسابرسان مستقل و اندازه موسسات حسابرسی است. نهایتاً یافته پایانی نشان می‌دهد که با افزایش مرتبه سازمانی حسابرسان مستقل، سطح استدلال‌های اخلاقی آنها کاهش می‌یابد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که اندازه موسسه حسابرسی و رده سازمانی حسابرسان مستقل بر استدلال‌های اخلاقی آن‌ها اثرگذار اسـت. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران حرفه کمک کند تا از ریسک بالقوه بی‌توجهی به آیین رفتار حرفه‌ای توسط حسابرسان جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Effect of Auditing Firm’s Size and the Organizational Level of Auditors on the Ethical Reasoning at Different Stages of Kohlberg's Theory of Cognitive Moral Development

نویسندگان [English]

  • mohammad hossein safarzadeh 1
  • Mohammad Arabmazar Yazdi 1
  • ABBAS HOOSHMAND KASHANI 2
1 Accounting Department- Faculty of Management and Accounting-Shahid Beheshti University- Tehran- Iran
2 MSc in Accounting- Faculty of Management and Accounting-Shahid Beheshti Universit,y- Tehran-Iran
چکیده [English]

A Survey on the Effect of Auditing Firm’s Size and the Organizational Level of Auditors on the Ethical Reasoning at Different Stages of Kohlberg's Theory of Cognitive Moral Development

Abstract
Objective:
This study is designed to investigate the effect of auditing firm’s size and the organizational level of auditors on the ethical reasoning at different stages of Kohlberg's theory of cognitive moral development.
Methods:
This study is a descriptive survey. A questionnaire containing a scenario was used to collect research data. 355 questionnaires were collected at 2020 from auditors working in private audit firms and the Audit Organization. Data were analyzed using descriptive statistics and regression analysis.
Results:
The present study has been three main findings: The first shows that the ethical reasoning of Iranian auditors is at the post-contractual level of Kohlberg’s theory. The second indicates a negative relationship between the levels of ethical reasoning and the size of audit firms, and finally the last finding shows that with improving auditors' position in audit firms, their levels of ethical reasoning decreases.
Conclusion:
The results indicate that the size of the auditing firms and the organizational level of auditors affect on their ethical reasonings. The findings of this study can help policy makers and legislators to avoid the potential risk of negligence by auditors.
A Survey on the Effect of Auditing Firm’s Size and the Organizational Level of Auditors on the Ethical Reasoning at Different Stages of Kohlberg's Theory of Cognitive Moral Development

Abstract
Objective:
This study is designed to investigate the effect of auditing firm’s size and the organizational level of auditors on the ethical reasoning at different stages of Kohlberg's theory of cognitive moral development.
Methods:
This study is a descriptive survey. A questionnaire containing a scenario was used to collect research data. 355 questionnaires were collected at 2020 from auditors working in private audit firms and the Audit Organization. Data were analyzed using descriptive statistics and regression analysis.
Results:
The present study has been three main findings: The first shows that the ethical reasoning of Iranian auditors is at the post-contractual level of Kohlberg’s theory. The second indicates a negative relationship between the levels of ethical reasoning and the size of audit firms, and finally the last finding shows that with improving auditors' position in audit firms, their levels of ethical reasoning decreases.
Conclusion:
The results indicate that the size of the auditing firms and the organizational level of auditors affect on their ethical reasonings. The findings of this study can help policy makers and legislators to avoid the potential risk of negligence by auditors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Reasoning, Ethical Dilemma, Kohlberg&rsquo
  • s Theory of Cognitive Moral Development