بررسی تأثیر نوسانات دارایی‎های جایگزین سهام بر شاخص قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت رابطه میان دارایی‎های جایگزین و سهام، در چارچوب نظریه پورتفولیو و نیز با توجه به اینکه در شرایط کنونی، کشور ایران در اکثر این دارایی‎ها با نوسان‎های عمده‎ای روبه‎روست، چگونگی تأثیرپذیری سهام صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران از نوسانات این متغیرها، بسیار مهم بوده و نیازمند بررسی از جنبه‎های گوناگون است. برای این امر، مطالعۀ پیش رو با استفاده از داده‎های ماهانه طی دورۀ زمانی فروردین ماه 1388 تا اسفند ماه 1390 و با به‎کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) ، مدل یوهانسون ـ  جوسیلیوس و نیز، توابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (VD)، رابطه کوتاه‎مدت و بلندمدت موجود بین نوسانات دارایی‎های جایگزین سهام، شامل پول نقد، ارز، طلا، مسکن و سپرده بانکی را با شاخص کل قیمت سهام و نیز با شاخص قیمت سهام دو صنعت منتخب محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات در قالب سه مدل جداگانه مورد آزمون کمی قرار داده است. نتایج به‎دست‎آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام و تمامی دارایی‎های جایگزین در هر سه مدل مورد مطالعه معنادار بوده و شوک‎های ناشی از تمامی متغیرها (به جز طلا) تأثیر مثبتی بر شاخص داشته‎اند، در حالی‎که در کوتاه‎مدت تمامی این شوک‎ها (به جز شوک نقدینگی) به کاهش شاخص قیمت سهام منجر شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Stock’s Alternative Assets Fluctuations on the Stock Price Index

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Rezagholizadeh 1
  • Yavari Yavari 2
  • Sahabi Sahabi 3
  • Salehabadi Salehabadi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

According to importance of the relationship between stock and its alternative assets in the framework of portfolio theory and also since recently these assets are faced with many fluctuations in Iran, investigation the relationship between fluctuations of alternative assets and stock price index in Tehran stock exchange is a very important subject in financial field. In this paper an attempt is made to study the long- run and short-run relationship between various alternative assets of stock (included cash, bank deposit, currency, gold and house) and the stock price index of Tehran stock exchange and also with stock price index of selected industries included Chemicals & By products industry and Motor Vehicles and Auto Parts industry over Farvardin 1388 through Esfand 1390. The analysis is based on a vector auto-regressive (VAR), Impulse Response Function and Variance Decomposition. The results show that there is a significant long- run relationship between stock price index and all alternative assets in all 3 models. We find that the fluctuations in all variables (except gold coin) have a positive effect on the stock price index in the long- run, while the fluctuations in all variables (except liquidity) decrease stock price index in the short- term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock price index
  • Alternative Assets
  • Portfolio theory
  • Vector Auto-Regression
آقایی، م.، و مختاریان، ا. (1383). بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم‎گیری سرمایه‎گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، (11) 36: 25-3.##
اسلامی بیدگلی، غ. و بیگدلو، مهدی. (1385). همسنجی بازده و ریسک فرصت‎های جایگزین سرمایه‎گذاری در ایران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 13 (44): 175-149.##
اسلاملوییان، ک. و زارع، ﻫ. (1385). بررسی تأثیر متغیرهای کلان و دارایی‎های جایگزین بر قیمت سهام در ایران: الگوی خود همبسته با وقفه‎های توزیعی. پژوهشهای اقتصادی ایران، 8 (29):46-17.##
بهرامفر، ن. و شمس عالم، ح. (1383). بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 11(37): 50-23.##
پورحیدری، ا. (1389). بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 17 (60):40-23. ##
 تقوی، م.، محمدی، ت. و برزنده، م. (1378). بررسی متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران. برنامه و بودجه،  (40/41): 60-31.##
سجادی، ح.، فرازمند، ح. و علی صوفی، ﻫ. (1389). بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه علوم اقتصادی، 10 (2): 150-123.##
زارع، ﻫ. و رضایی، ز. (1385). تأثیر بازارهای ارز، سکه و مسکن بر رفتار شاخص بورس اوراق بهادار تهران: الگوی تصحیح خطای برداری. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، (2)21: 112-99.##
قائمی، م. و معینی، م. (1386). بررسی رابطه ضریب P/E و متغیرهای کلان اقتصادی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 14 (47): 116-101. ##
کریم‎زاده، م. (1385). بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی دراقتصاد ایران. پژوهشهای اقتصادی ایران، 8 (26): 54-41.##
ملکیان، ا.، احمدپور، ا.، رحمانی نصرآبادی، م.، و دریائی، م. (1389). عوامل مؤثر بر دقت سود پیش‎بینی‎شده توسط شرکت‎ها شواهدی از: بازار بورس و اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 17(61): 36-21.##
نمازی. م.، و خواجوی، ش. (1383). سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش‎بینی ریسک سیستماتیک شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 11 (38): 119-93.##
Bhattacharya, B. & Mukherjee, J. (2002). Causalrelationship between Stock Market and Exchange Rate. Foreign Exchange Reserves and Value of Trade Balance: A Case Study for India, www.igidr.ac.in/~money /basabi##
Gunsel, N. & Çukur, S. (2007). The Effects of Macroeconomic Factors on the London Stock Returns: A Sectoral Approach. International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887 Issue 10.##
Halil, Tunali. (2010). The Analysis of Relationships between Macroeconomic Factors and Stock Returns: Evidence from Turkey Using VAR Model. International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887 Issue 57 (2010)##
Karamustafa, O. & Kucukkale, Y. (2004). Long run Relationships Between Stock Market Returns And Macroeconomic Performance: Evidence from Turkey. Economic Working Paper Archive at Wustl.##
Phylaktis, K. & Ravazzolo, F. (2005). Stock prices and exchange rate dynamics. Journal of International Money and Finance, 24 (7): 1031-1053.##
Poitras, M. (2004). The Impact of MacroeconomicAnnouncements on Stock Prices: In Search of StateDependence, Southern Economic Journal. 70 (3): 549-565.##
Sharpe, W, F. (1995). Investments. Prentice Hall, Inc.##
Yahyazadehfar, M. & Babaie, A. (2011). Macroeconomic Variables and Stock Price: New Evidence from Iran. Middle-East Journal of Scientific Research, 11 (4): 408-415.##
##