کلیدواژه‌ها = ساختار سرمایه
بررسی ساختار سرمایه و منابع مالی بانک کاورزی و ارایه راه کارهایی مناسب جهت بهینه کردن آن

دوره 12، شماره 1، فروردین 1384

موسی احمد زاده؛ روح الله نوری؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محسن اکبری