نویسنده = عیسی حسین پناه
تعداد مقالات: 1
1. "انتظارات" و "دستاوردها " در تئوری سود

دوره 3، شماره 1، تابستان 1373

عیسی حسین پناه