نویسنده = علی رحمانی
شناسایی شاخص‌های گزارشگری یکپارچه در دانشگاه‏‌ها

دوره 30، شماره 1، 1402، صفحه 114-148

10.22059/acctgrev.2023.351165.1008752

فاطمه گرامی راد؛ مهناز ملانظری؛ علی رحمانی؛ سعید همایون


طراحی مدل بلوغ مدیریت مالی و حسابداری واحدهای گزارشگر بخش عمومی

دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 287-310

10.22059/acctgrev.2022.337562.1008645

علی رحمانی؛ مهناز ملانظری؛ علی فعال قیومی؛ مهناز محمودخانی؛ پریسا سادات بهبهانی نیا؛ منا پارسایی؛ محمدحسین قدیریان‌آرانی؛ آمنه خدیور


چالش‌ها و فرصت‌های تغییر گزارش حسابرس در ایران

دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 348-370

10.22059/acctgrev.2019.275848.1008120

ندا جعفری نسب کرمانی؛ مهناز ملانظری؛ علی رحمانی


رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران

دوره 17، شماره 3، آذر 1389

علی رحمانی؛ سید علی حسینی؛ نرگس رضا پور