نویسنده = احمد ظریف فرد
تعداد مقالات: 3
1. مشکل ابهام و عدم صراحت درحسابداری

دوره 8، شماره 1، تابستان 1378

احمد ظریف فرد