نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون گردش ها بررسی ساختاری قبلیت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 2، 1382]

ا

 • اجتناب از عدم اطمینان (بلاتکلیفی) بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش های حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری) [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • ارزیابی مدل ارزیابی مدل ها و روشهای سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکت ها [دوره 10، شماره 4، 1382]
 • ارزش های حسابداری بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش های حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری) [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • ارزش های فرهنگی بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش های حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری) [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • استراتژی های خاص سازمانی سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی [دوره 10، شماره 4، 1382]
 • استفاده کنندگان صورت های مالی تاثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورت های مالی : دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • اشتباه سودمندی حسابرسی مستقل صورت های مالی [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • اطلاعات حسابداری بررسی نگرش مدیران واحدهای صنعتی فارس نسبت حسابداری صنعتی [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • اطلاعات مربوط به آینده بررسی و تبیین نیازها و اولویت های اطلاعاتی مدیران در تصمیمات پروژه های بلند مدت [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • اطلاعات مربوط به گذشته بررسی و تبیین نیازها و اولویت های اطلاعاتی مدیران در تصمیمات پروژه های بلند مدت [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • افراد جامعه افق دید بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش های حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری) [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • افشا بررسی اهمیت و ضرورت گزارش سود و زیان جامع در ایران [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • افق زمانی سرمایه گذاری چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • الگو و مدل بررسی تحلیلی- تطبیقی الگوها و مدل های سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • امنیت شغلی سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی [دوره 10، شماره 4، 1382]
 • انجام ندادن برخی از مراحل حسابرسی تئوری اخلاقی و تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل [دوره 10، شماره 2، 1382]

ب

 • بازده سهام رابطه بین نسبتهای سودآوری و بازده سهام در بازار بورس تهران [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • بازده های غیرعادی تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • برآوردهای حسابداری سودمندی حسابرسی مستقل صورت های مالی [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • بررسی بررسی تحلیلی- تطبیقی الگوها و مدل های سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • برنامه درسی دوره کارشناس رشته حسابداری بررسی فرایند تغییر برنامه درسی و پیشنهاد یک برنامه درسی نوسازی شده برای دوره کارشناسی رشته حسابداری [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • برنامه ریزی آرمانی چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • بی قاعدگی های بازار چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • بهایابی بر مبنای فعالیت امکان سنجی طراحی مدل محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی به روش abc : مورد بانک رفاه [دوره 10، شماره 4، 1382]
 • بودجه زمانی تئوری اخلاقی و تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل [دوره 10، شماره 2، 1382]

پ

 • پذیرش عمومی بررسی فرایند تغییر برنامه درسی و پیشنهاد یک برنامه درسی نوسازی شده برای دوره کارشناسی رشته حسابداری [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • پرگونه سازی چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • پیش بینی بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیری در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی: مقایسه تئوری با شواهد تجربی [دوره 10، شماره 4، 1382]
 • پیش بینی جریان نقدی عملیاتی بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیری در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی: مقایسه تئوری با شواهد تجربی [دوره 10، شماره 4، 1382]
 • پنهان کاری بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش های حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری) [دوره 10، شماره 3، 1382]

ت

 • تجزیه و تحلیل پروژه ها بررسی و تبیین نیازها و اولویت های اطلاعاتی مدیران در تصمیمات پروژه های بلند مدت [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • تحلیلی بررسی تحلیلی- تطبیقی الگوها و مدل های سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • تخلف سودمندی حسابرسی مستقل صورت های مالی [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • تصمیم گیری بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران: مورد گروه بهمن [دوره 10، شماره 4، 1382]
 • تصمیم گیری اطلاعات حسابداری بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران: مورد گروه بهمن [دوره 10، شماره 4، 1382]
 • تصمیم گیری چند معیاره چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • تصمیم گیری های اقتصادی تاثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورت های مالی : دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • تطبیقی بررسی تحلیلی- تطبیقی الگوها و مدل های سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • تطبیق خرج با مقررات تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • تغییرات در داراییها و بدهیها تاثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورت های مالی : دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • تقلب سودمندی حسابرسی مستقل صورت های مالی [دوره 10، شماره 3، 1382]

ح

 • حرفه گرایی بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش های حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری) [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • حسابداری صنعتی بررسی نگرش مدیران واحدهای صنعتی فارس نسبت حسابداری صنعتی [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • حسابداری مدیریت بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران: مورد گروه بهمن [دوره 10، شماره 4، 1382]
 • حسابداری و گزارشگری مالی تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • حسابرسی مستقل سودمندی حسابرسی مستقل صورت های مالی [دوره 10، شماره 3، 1382]

د

 • دانش و تجربه سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی [دوره 10، شماره 4، 1382]
 • دیوان محاسبات سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی [دوره 10، شماره 4، 1382]

ر

 • رفتارهای غیر حرفه ای تئوری اخلاقی و تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • روش ها پژوهشی تجربی پیرامون روش های تحلیلی آماری در حسابرسی [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • روش های تحلیلی آماری پژوهشی تجربی پیرامون روش های تحلیلی آماری در حسابرسی [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • روش های حسابداری ارزیابی مدل ها و روشهای سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکت ها [دوره 10، شماره 4، 1382]
 • رویکرد میانگین واریانس چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه [دوره 10، شماره 2، 1382]

س

 • ساختار نظارت مالی تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • سبد سهام بازار چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • سبد سهام کارا چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • سری زمانی بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از سری های زمانی باکس - جنکینز [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • سری زمانی قطعی و آماری بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از سری های زمانی باکس - جنکینز [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • سرمایه فکری ارزیابی مدل ها و روشهای سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکت ها [دوره 10، شماره 4، 1382]
 • سرمایه گذاری طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری صنعت بیمه ایران : مطالعه ای موردی [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • سیستم نظارت مالی ذیحساب محور تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • سیستم نظارت مالی رییس دستگاه اجرایی محور تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • سنجش اعتبار مشتری بررسی تحلیلی- تطبیقی الگوها و مدل های سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • سهم اقلیت علل عدم استفاده از صورت های مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران [دوره 10، شماره 4، 1382]
 • سود بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از سری های زمانی باکس - جنکینز [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • سودهای فصلی ارتوگرسیو بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از سری های زمانی باکس - جنکینز [دوره 10، شماره 1، 1382]

ش

 • شبیه سازی پژوهشی تجربی پیرامون روش های تحلیلی آماری در حسابرسی [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • شناسایی پروژه های بالقوه بررسی و تبیین نیازها و اولویت های اطلاعاتی مدیران در تصمیمات پروژه های بلند مدت [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • شناسایی شرایط موجود بررسی و تبیین نیازها و اولویت های اطلاعاتی مدیران در تصمیمات پروژه های بلند مدت [دوره 10، شماره 1، 1382]

ص

 • صنایع استان فارس بررسی نگرش مدیران واحدهای صنعتی فارس نسبت حسابداری صنعتی [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • صنعت بیمه ایران طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری صنعت بیمه ایران : مطالعه ای موردی [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • صورت سود و زیان جامع بررسی اهمیت و ضرورت گزارش سود و زیان جامع در ایران [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • صورت سود و زیان جامع تاثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورت های مالی : دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • صورت های مالی سودمندی حسابرسی مستقل صورت های مالی [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • صورت های مالی تلفیقی علل عدم استفاده از صورت های مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران [دوره 10، شماره 4، 1382]

ع

 • عملکرد مالی بررسی اهمیت و ضرورت گزارش سود و زیان جامع در ایران [دوره 10، شماره 1، 1382]

ف

ق

ک

 • کارایی بازار بررسی ساختاری قبلیت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • کمتر گزارش نمودن زمان واقعی انجام کار تئوری اخلاقی و تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • کمیته تغییر آموزش حسابداری (AECC) بررسی فرایند تغییر برنامه درسی و پیشنهاد یک برنامه درسی نوسازی شده برای دوره کارشناسی رشته حسابداری [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • کنترل بودجه تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • کنترل موثر علل عدم استفاده از صورت های مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران [دوره 10، شماره 4، 1382]

گ

 • گام تصادفی بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از سری های زمانی باکس - جنکینز [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • گزارشگری بررسی اهمیت و ضرورت گزارش سود و زیان جامع در ایران [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • گزارشگری مالی تاثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورت های مالی : دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی [دوره 10، شماره 1، 1382]

م

 • محافظه کاری بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش های حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری) [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • مدل اریما بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیری در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی: مقایسه تئوری با شواهد تجربی [دوره 10، شماره 4، 1382]
 • مدل برنامه ریزی آرمانی طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری صنعت بیمه ایران : مطالعه ای موردی [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • مدل پیش بینی بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیری در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی: مقایسه تئوری با شواهد تجربی [دوره 10، شماره 4، 1382]
 • مدل دلتا امکان سنجی طراحی مدل محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی به روش abc : مورد بانک رفاه [دوره 10، شماره 4، 1382]
 • مدل سری زمانی بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیری در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی: مقایسه تئوری با شواهد تجربی [دوره 10، شماره 4، 1382]
 • مدل های پیش بینی آماری و غیرآماری پژوهشی تجربی پیرامون روش های تحلیلی آماری در حسابرسی [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • مدل های ترکیبی پژوهشی تجربی پیرامون روش های تحلیلی آماری در حسابرسی [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • مدل های فصلی و ماهانه پژوهشی تجربی پیرامون روش های تحلیلی آماری در حسابرسی [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • مردمنشی بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش های حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری) [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • مرز کارا چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • مسوولیت پاسخگویی عملیاتی تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • مسوولیت پاسخگویی مالی تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • منابع درسی بررسی فرایند تغییر برنامه درسی و پیشنهاد یک برنامه درسی نوسازی شده برای دوره کارشناسی رشته حسابداری [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • موقعیت راهبردی امکان سنجی طراحی مدل محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی به روش abc : مورد بانک رفاه [دوره 10، شماره 4، 1382]

ن

 • نسبت های سودآوری رابطه بین نسبتهای سودآوری و بازده سهام در بازار بورس تهران [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • نسبت های مالی چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • نسبت های مالی رابطه بین نسبتهای سودآوری و بازده سهام در بازار بورس تهران [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • نظارت حین خرج و تفریغ بودجه سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی [دوره 10، شماره 4، 1382]
 • نظارت عملیاتی تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • نظارت مالی تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی [دوره 10، شماره 1، 1382]
 • نفوذ قابل ملاحظه علل عدم استفاده از صورت های مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران [دوره 10، شماره 4، 1382]
 • نقض مفروضات پژوهشی تجربی پیرامون روش های تحلیلی آماری در حسابرسی [دوره 10، شماره 3، 1382]
 • نگرش سنجی بررسی نگرش مدیران واحدهای صنعتی فارس نسبت حسابداری صنعتی [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • نگرش مدیران بررسی نگرش مدیران واحدهای صنعتی فارس نسبت حسابداری صنعتی [دوره 10، شماره 2، 1382]
 • نهاد مستقل اعتباربخشی بررسی فرایند تغییر برنامه درسی و پیشنهاد یک برنامه درسی نوسازی شده برای دوره کارشناسی رشته حسابداری [دوره 10، شماره 2، 1382]

و

ه

 • هموارسازی سود تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 3، 1382]

ی

 • یکنواختی بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش های حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری) [دوره 10، شماره 3، 1382]