نویسنده = نعیمی، مهدیس
تعداد مقالات: 1
1. تئوری اخلاقی و تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل

دوره 10، شماره 2، تابستان 1382

دکتر ساسان مهرانی؛ مهدیس نعیمی