نویسنده = محسنی نامقی، داود
تعداد مقالات: 1
1. لحن افشای اطلاعات و عملکرد آتی

دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 570-594

محمد کاشانی پور؛ محمد علی آقائی؛ داود محسنی نامقی