نویسنده = سجادی، اصغر
تعداد مقالات: 2
1. نگرشی 10 ساله بر تئوریهای اثباتی حسابداری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1374

اصغر سجادی؛ محسن خوش طینت نیک نیت


2. مفروضات بنیادین در حسابرسی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1373

اصغر سجادی