نویسنده = طاهری، دکتر محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تنگناهای مفاهیم حسابداری

دوره 3، شماره 3، زمستان 1373

دکتر محمدرضا طاهری