نویسنده = آقایی، دکتر محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. رفتار سود حسابداری

دوره 3، شماره 2، پاییز 1373

دکتر علی ثقفی؛ دکتر محمد علی آقایی