نویسنده = تیمانی، نصر الله
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه بهای تاریخی ، بهای جاری و ارزشهای خارجی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1372

مهدی مرجانی؛ نصر الله تیمانی