نویسنده = جعفری، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. همگونی بین المللی گزارشهای مالی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1372

محمد رضا جعفری