نویسنده = زیویار، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. محتوای اطلاعاتی داده های ارزش افزوده : مطالعه موردی ایران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385

علی ابراهیمی کردلر؛ بیتا مشایخی؛ فرزاد زیویار