نویسنده = یگانه، یحیی حساس
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت

دوره 15، شماره 3، پاییز 1387

یحیی حساس یگانه؛ محمد مرادی؛ هدی اسکندر


2. توجیه تصمیمات در برنامه ریزی حسابرسی

دوره 14، شماره 1، تابستان 1386

یحیی حساس یگانه؛ نظام الدین رحیمیان


3. محتوای اطلاعاتی کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1384

یحیی حساس یگانه؛ محسن قاسمی