نمایه نویسندگان

آ

ا

  • اصل، موسی بزرگ نقش حسابرس مستقل در جامعه: رویکردی جدید برای کاهش فاصله انتظارات (تصورات) [دوره 6، شماره 1، 1376]

ث

  • ثقفی، دکتر علی جامعیت گزارشهای سالانه و وی‍‍ژگیهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 1، 1376]

ص

  • صادقی، محمد پژوهشهای کاربردی در حسابداری [دوره 6، شماره 1، 1376]

ف

  • فیالی، حمیدرضا ارتباط آنتروپی اقلام صورتهای مالی اساسی با اصلاحات حسابرسان [دوره 6، شماره 1، 1376]
  • فرد، احمد ظریف کاربرد نظریه مجموعه های فازی در حسابداری [دوره 6، شماره 1، 1376]

ق

  • قناد، حمیدرضا عوامل عدم توسعه و روشهای ارتقاء حسابرسی داخلی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1376]

م

  • ملکیان، دکتر اسفندیار جامعیت گزارشهای سالانه و وی‍‍ژگیهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 1، 1376]

ن

  • نیا، ناصر ایزدی تأثیر تدابیر افشاء مالی بر قیمت سهام [دوره 6، شماره 1، 1376]
  • نوروش، دکتر ایرج ارتباط آنتروپی اقلام صورتهای مالی اساسی با اصلاحات حسابرسان [دوره 6، شماره 1، 1376]

و

  • وزیری، شهرام تغییرات سود و آنتروپی اقلام وضعیت مالی [دوره 6، شماره 1، 1376]