بررسی تأثیر فشار زمانی، تعارض کار ـ خانواده و ابهام نقش بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی با میانجیگری استرس شغلی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

10.22059/acctgrev.2022.90712

چکیده

هدف: حرفه حسابرسی در بهبود فرایند گزارشگری مالی و ارتقای کارایی بازار سرمایه نقش مهمی دارد. تحقق این هدف نیازمند ارتقای مداوم کیفیت کار حسابرسان است؛ بنابراین شناسایی عامل‌های کاهنده کیفیت حسابرسی، اهمیت بسیار زیادی دارد. در همین راستا، این پژوهش تلاش دارد تا تأثیر فشار زمانی، تعارض کارـ خانواده و ابهام نقش بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی با میانجیگری استرس شغلی را بررسی کند.
روش: داده‌های این پژوهش از طریق توزیع پرسش‌نامه بین 273 حسابرس گرد‌آوری‌ شده و دوره زمانی گردآوری داده‌ها، بهار سال 1401 بوده است. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و به‌کمک نرم‌افزارهای اسمارت پی‌ال‌اس نسخه3 و اس‌پی‌اس‌اس نسخه 26 انجام گرفته است.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های این پژوهش، هر سه متغیر مستقل (فشار زمانی، ابهام نقش و تعارض کار ـ خانواده) بر استرس شغلی اثر مثبت و معناداری می‌گذارند. همچنین متغیرهای فشار زمانی و استرس شغلی، باعث بروز رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی شده است؛ اما در مقابل، متغیرهای ابهام نقش و تعارض کارـ خانواده، تأثیر مستقیمی بر کیفیت حسابرسی ندارند. با لحاظ‏کردن متغیر استرس شغلی به‌عنوان متغیر میانجی، مشاهده شد که متغیر فشار زمانی اثر میانجی جزئی (اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم) و متغیرهای ابهام نقش و تعارض کار ـ خانواده اثر میانجی کامل (اثرگذاری غیرمستقیم) داشتند.
نتیجه‌گیری: هر سه متغیر مستقل بر استرس شغلی و کیفیت حسابرسی اثرگذارند؛ از این رو در مؤسسه‌های حسابرسی، مدیریت این سه متغیر به‌همراه استرس شغلی، می‌تواند در بهبود کیفیت حسابرسی نقش مهمی ایفا کند. همچنین اجرای صحیح اصول حسابرسی از سوی حسابرسان، باعث می‌شود که تأثیر عامل‌های کاهنده کیفیت حسابرسی به حداقل برسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Time Pressure, Work-Family Conflict and Role Ambiguity on Audit Quality Reduction Behavior Mediated by Work Stress

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nazaripour 1
  • Babak Zakizadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Hazrat Masoumeh University, Qom, Iran.
2 Master's degree, Department of Business Administration, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.